Size Yardımcı Olabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsin

Ahşap Kalıpçı Seviye 3

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 09/05/2012 tarih ve 2012/39 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile 1. kez; 11/12/2013 tarih ve 2013/104 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile 2.kez, 29/08/2018 tarih ve 2018/116 sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile ise 3.kez revize edilmiştir.

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği Başkanlık Makamı’nın 10.06.2020 tarih ve 1570 sayılı kararı ile tadil edilmiştir

Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler için temel ölçütler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 1. a)  Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası standartlara dayalı olarak oluşturulur.

 2. b)  Ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

 3. c)  Ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar.

 4. d)  Ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak şekilde yazılır.

 5. e)  Ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde bireyin kendini geliştirmesini

  ve meslekte ilerlemesini teşvik eder.

 6. f)  Ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık unsuru içermez.

 7. g)  Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde

  ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

 

Öğrenme Çıktısı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar.

Başarım Ölçütleri:

1.1: Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.
1.2: Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
1.3: Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhaları ile ekipmanları tanımlar.
1.4: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler.
1.5: İş bitiminde ortaya çıkan atıkların ve dönüştürülebilen malzemelerin türlerine göre nasıl toplanması ve sınıflandırılması gerektiğini açıklar.